L-Istorja Tagħna

/L-Istorja Tagħna
L-Istorja Tagħna 2017-12-31T22:57:04+02:00

Mro. Antonio Muscat Azzopardi (1932-1978)

ĦAJTU Anton Muscat Azzopardi kien iben Wenzu u Emilja. Kien twieled fit-23 ta’ Awissu 1903 fil-Belt Pinto Ħal Qormi, u miet f’jum il-Kunċizzjoni tal-1979. Kellu 76 sena. Fi tfulitu marda qalila żammitu erba’ snin fis-soda sa kważi wasslitu f’xifer il...

Mro. Carmelo Caruana (1927 - 2005)… iben l-Ghaqda Muzikali Sant’ Andrija

Mro Carmelo Caruana twieled Hal Luqa fit-3 ta’ Novembru 1927 bin Gwann Battista u Giovanna nee’ Farrugia. Huwa izzewweg lis-Sinjura Evelina mill-Birgu fl-1954. Kellu zewg ulied, bintu Joane u Joseph li hu ukoll muzikant u bandist ma diversi baned fos...

Mro. Caruana Spiteri

Is-surmast V. Caruana Spiteri, hekk kien jiffirma, twieled f’Ħal Luqa Malta, nhar l-4 ta’ Mejju 1896. Missieru kien jismu Ġużeppi Caruana u ommu Karmena Spiteri. Hu kien ir-raba’ fost ħames aħwa, żewġ ibniet u tlitt subien. Ġie mgħammed l-għada minn D...

Mro. Espedito Deguara, A.Mus.L.C.M- (1904-1994)

Nhar il-Gimgħa, 7 ta' Jannar, 1994, tħabbret il-mewt tas-Surmast Espedito Deguara, Membru Onorarju ta' l-Għaqda tagħna . Espeditu Deguara twieled iż-Żejtun fil-25 ta' Lulju, 1904, minn Marija nee Vella u Salvu Deguara, li kien mużicista. Huwa beda j...

Mro. Michael Pulis BMus, A(Mus)LCM, ALCM

Mro. Michael Pulis BMus, A(Mus)LCM, ALCM – Assistent Surmast Mro Michael Pulis twieled Ħal-Luqa fl-4 ta' Gunju ta' 1973 u huwa iben Nicholas u Jane nee Spiteri. Nistgħu ngħidu illi Michael ġej minn familja mużikali, fejn fost l-oħrajn insibu lil kuġ...

Mro. Paul Schembri

Mro Paul Schembri MISM MIWM Kien propju 30 sena ilu li s-Surmast tagħna Mro Paul Schembri ħa f’idejħ it-tmexxija tal-Banda Sant’ Andrija wara li rtira min din il-kariga Mro Anton Muscat Azzopardi. Nistgħu ngħidu li l-għażla tas-Surmast Paul Schem...

Mro. Salvatore Azzopardi (1892-1976)

Mro Salvatore Azzopardi twieled Ħal Luqa fil21 ta’ Jannar 1892 min Ġużeppi u Martina nee Bondin. Wara li ħa l-ewwel edukazzjoni tiegħu, kompla jistudja sakemm sar għalliem. Hu żżewweġ lil Franġiska Farrugia fl-1920 u kellhom sebat itfal. Kien ħabib kbir ...

Mro. Tommaso Galea (1829 - 1893)

Is-surmast Tommaso Galea twieled fil-parroċċa ta’ San Duminku, il-Belt Valletta nhar il-21 ta’ Diċembru 1829. Kien iben Lorenzo u Gratia Saison u kien it-tmien wild fost 9 aħwa. Tommaso kien fil-fatt ir-raba’ isem li ngħata fil-magħmudija tiegħu, iżda kif ta’...

100 sena mit-twelid ta' Mons Mikiel Azzopardi - (10 ta' Frar 2010)

L-10 ta’ Frar 2010, apparti li hi Festa Nazzjonali b’tifkira ta’ San Pawl fostna, qed tiġi mfakkra ukoll il-100 sena mit-twelid ta’ Mons. Mikiel Azzopardi. Mons. Azzopardi huwa l-fundatur tad-Dar tal-Providenza. L-artiklu t’hawn taħt jagħti tagħrif dwar...

Alexander F. Serge - President Onorarju

Alexander F. Serge jew kif kien aħjar magħruf is-sur Alex twieled f'tas-Sliema u tgħammed fil-parroċċa ta' Stella Maris. Kien it-tieni iben fost tlett aħwa: Affie, Alex u Joe. Għal ħabta ta' l-1934 missier Alex ġie joqgħod Ħal Luqa u fetaħ spiżerija f...

Ammiraturi u Bdenefatturi: Il-Familja Micallef

IL-FAMILJA MICALLEF Fost l-ewlenin insibu lill-Fundatur u l-ewwel President, is-Sur Guzeppi Micallef flimkien mal-familja tieghu. Dawn kienu strumentali sabiex tibda u tissahhah s-Societa Filarmonica San Andrea, u ghall-mitt sena ta’ wara, huma u...

Antonio Micallef

Kellna diversi Presidenti li llum m’għadhomx magħna, iżda jinsabu viċin ħafna tal-Appostlu Missier tagħna Sant’ Andrija, igawduh fil-Ġenna. Dawn kollha taw il-kontribut siewi lejn is-Soċjeta’ tagħna. Kollha ħadmu b’għaqal, dedikazzjoni u determinazzjoni ...

Carmelo Magri - Membru Onorarju

F’għodwa xitwija, nhar il-Ħamis 14 ta’ Frar 2008, ġriet l-aħbar bla mistennija tal-mewt għall-għarrieda ta’ Carmelo Magri. Dakinhar, bħalma tista’ tgħid kien jagħmel ta’ kuljum, minkejja li kien xi ftit ma jiflaħx, mar il-kamra tan-nar. Din is-sena, xi fti...

Christopher Ebejer

Profil ta’ l-Iskultur Christopher Ebejer Christopher Ebejer huwa mill-Qrendi u twieled nhar il-25 ta’ Diċembru 1979. Sa min eta’ żgħira huwa beda jinteressa’ ruħu fix-xogħol ta’ l-arti ta’ l-iskultura. Huwa attenda diversi korsijiet fl-iskola tal-Ar...

Duminku Zarb

Is-sur Zarb twieled fil-Brażil fit-3 ta’ Diċembru 1912, iben Fredu u Maria Ebejer. Meta ġie Malta fl-1920 kien tlaqqam it-tifel tal-Brażil. Fl-1934 huwa żżewweġ lil Maria Palma u kellu tmint itfal. Huwa kien tfajjel intelliġenti u ta’ 18-il sena daħal ...

Dun Joe Camilleri 1949 - 2003

Nhar id-disgħa ta’ Lulju 2003, il-qniepen tal-Knisja Parrokjali tar-raħal tagħna reġgħaw kienu l-ħabbara. Din id-darba, il-qniepen daqqew fuq in-nota funebri l-kbira, li tindaqq biss meta jmut saċerdot, nota, li baqgħet tidwi għal ħin twil fir-raħal t...

Emvin Vincent Cremona

Bijografija qasira ta' l-artist Emvin Vincent Cremona twieled il-Belt fis-27 ta' Mejju, 1919. Ftit xhur wara, missieru Ġużeppi emigra u ma reġax Iura qabel ma ibnu kellu ħmistax-il sena. Ma kinitx ħaġa faċli għaż-żagħżugħ Emvin sabiex jipperswadi ...

Feliċ Farruġia - President Onorarju

It-telfa ta' xi ħadd għażiż għalik dejjem tħalli vojt kbir.Bil-mewt tas-sur Feliċ Farruġia, li ġrat fit-22 ta' Lulju 1998, fl-għomor ta' 79 sena, l-Għaqda Mużikali Sant' Andrija tilfet membru attiv li ftit niftakru bħalu. Is-sur Feliċ Farruġia kien...

Francis Fava (1952-2008)

Is-Sur Francis Fava, twieled Ħal Luqa fl-4 ta’ Marzu, 1952. Huwa kien ilu Bandist mal-Għaqda Mużikali Sant’ Andrija sa mill-1968. Beda jistudja s-sulveġġ u t-Tuba fl-1966 taħt id-direzzjoni tas-Surmast Direttur tagħna Mro Paul Schembri. Francis ħa...

Il-Bandisti Franġisku Calleja u Carmelo Mangion

Ser infakkru u ngħaddu tagħrif fuq Franġisku Calleja u Carmelo Mangion li fir-ritratt t'hawn fuq jidhru bl-uniformi tal-banda circa l-1930, tnejn min-nies li taw kontribut sew bħala bandisti u membri tas-Soċjeta’ tagħna. Franġisku Calleja Fran...

Il-Familja Zammit

Din il-familja kienet komposta minn Francicsus Zammit u martu Giuzeppa li kellhom seba' ulied, li kienu Carmelo, Mose, Salvu, Bertu, Guzeppi, Maximilla u Andreana. Dawn il-membri ta' din il-familja kienu attivi ħafna fi ħdan l-Għaqda Mużikali Sant' And...

Indri Vassallo - L-Aqwa Arkitett Malti ta' żmienu

Il-ġenju ta' dan il-Ħal Luqi fl-arti arkitettonika tidher meta wieħed isir jaf li qatt ma għamel kors regulari ta' l-arkitettura, b'danakollu wasal biex bena I-Knisja ta' Pinu, Għawdex, li hi "għaġeb fl-eżattezza tal-proporzjonijiet, tas-sim...

Infakkru l-Bandisti Tumas u ibnu Wiġi Camenzuli

Kultant jagħddilek il-ħsieb minn moħħok u ssaqsi lilek innifsek, min jaf min kienu l-ewwel bandisti ta’ din il-banda u l-familji tagħhom? Tibda tagħmel ir-riċerka u ssaqsi l-anzjani tal-każin, bil-mod il-mod tibda tiskopri min huma dawn il-bandisti. Sorsi oħr...

Is-Sur Carmelo Baldacchino

Apprezzament lis-Sur Carmelo Baldacchino fl-okkazjoni tal-Funeral tiegħu t-Tnejn 24 ta’ April, 2006 mill-President. Għażiża Adriana, sinjuri u ħbieb, ippermettuli f’isem l-Ghaqda Muzikali Sant’ Andrija naqsam magħkom dawn il-ftit ħsibijiet, f’din l-okka...

Is-Sur Francis X. Dalli - President Onorarju

Matul is-snin, is-Soċjeta tilfet diversi mill-imseħbin tagħha li ħadmu ħafna fi ħdanha. B’dawn l-artikli fuq dawn il-persuni ser nirringrazzjawhom tax-xogħol siewi li għamlu għall-Għaqda tagħna, u dan is-sit jkun mezz ta’ kif dawn in-nies nibqgħu niftak...

Is-Sur John Calleja

Fi żmien it-tieni gwerra dinjija, ta' 11-il sena, beda jitgħallem il-kurunetta fil-Każin tal-Banda Sant' Andrija mingħand is-sur Carm Fenech. Meta beda' jdoqq fil-banda, il-Kumitat tas-soċjeta' mill-ewwel ra fiħ sinjali li dan iż-żagħżugħ kien jippr...

Is-Surmast Vincenzo Caruana Spiteri (1896-1932)

Fuq l-aspett ta’ mużika teżisti rabta kbira bejn ir-raħal ta’ Ħal Luqa u dak tiegħi ta’ Sannat. Din ir-rabta ħoloqha u rabatha s-surmast Vincenzo Caruana Spiteri. Jixraq li n-nies ta’ raħlu mela Ħal Luqa jsiru jafu aktar dwar dan l-iben den ta’ raħlu. ...

Kan. Karm Zammit (1932- )

Il-Kanonku Dun Karm Zammit twieled Ħal Luqa fl-4 ta’ Marzu 1932, minn Ġużeppi u Rożina nee Caruana. Missieru, Ġużeppi, kien bandist mal-Banda Sant’ Andrija, iben Salvu Zammit ħu Carmelo Zammit li kien president sa l-1942. Il-Kan Zammit hu l-kbir minn tmien...

L-imgħallem Ġużeppi Galea

Ġużeppi Galea twieled fis-17 ta’ Diċembru 1921, minn Carmelo u Barbara nee Cassar. Kien it-tieni fost ħames ħutu bniet: Maria, Andreana, Carmela, Rita, u Katy. Ġużeppi trabba f’familja li kellha devozzjoni kbira lejn San’ Andrija. Tant hu hekk li miss...

Michele Agius

L-Għaqda Mużikali Sant’ Andrija llum tgħodd kważi 125 sena u tul dawn is-snin kienu diversi l-okkażjonijiet li fihom is-Soċjeta’pparteċipat u għamlet ġieħ lir-raħal tagħna fosthom f’avvenimenti u Festi Nazzjonali. Fuq kollox l-għan li għalih twaqqfet...

Mikelanġ Sapiano

Din is-sena (2007) jaħbat għeluq il-ħamsa u disgħin sena mill-mewt ta' Mikelanġ Sapiano li ġrat fit- 2 ta' Diċembru, 1912, fl-eta ta' 86 sena. Għalkemm imwieled l-Imqabba, ismu huwa marbut ma' Ħal Luqa għaliex ta' 21 sena żżewweġ u baqa' joqgħo...

Mro. Gaetano Grech (1889-1890)

Il-Banda Sant’ Andrija dejjem kienet mogħnija bl-aqwa Surmastrijiet li bit-talenti tagħhom komplu jgħollu l-isem tal-Banda u tar-raħal tagħna Ħal Luqa. It-tielet wieħed fil-lista ta’ Surmastrijiet tal-Banda tagħna huwa Mro Gaetano Grech. F’ dan l-artiklu...

Nfakkru lil Bandist Ġużeppi Sapiano

Li tkun bandist mal-Banda Sant'Andrija, hija ħaġa li żgur tagħmlek kburi, aktar u aktar meta fl-20 ta' April tal-1924 iżżanżnet l-uniformi ġdida għall-bandisti. Din kienet ta' ispi...

Pietru Pawl Spiteri u Salvatore Cauchi

Meta qegħdin noqorbu ghall-anniversarju tal-125 sena, ftit jagħddilna minn moħħna jew ma niftakrux kemm missirijietna ħadmu u stinkaw kull tant b'sagrifiċċji kbar għalihom u għal familji tagħhom biex illum is-Soċjeta' tagħna hija fost l-ewlenin. Iva, b'disp...

Reno Axiaq - (1931- 2004)

Nazzareno Axiaq aktar magħruf bħala Reno twieled ġewwa l-Qrendi fl-1931. Huwa żżewweġ lil Maria minn Ħal Luqa u hekk bdiet ir-rabta tiegħu ma' dan ir-raħal. Meta żżewweġ ġie joqgħod Ħal Luqa fi Triq il-Ġdida kantuniera ma' Triq il-Gudja. Reno flimkien m...

Bethsaida

Aħna l-Ħalluqin nisimgħu ħafna b’dan il-post, Bethsaida. Nafu li hemm xi rabta mal-Padrun tagħna l-Appostlu Sant’ Andrija. Saħansitra l-każin ta’ l-Għaqda Mużikali Sant’ Andrija huwa msemmi għal dan il-post. Kif ukoll kompożizzjoni riċenti li s-surma...

Festa 1974

Il-Ġimgħa 5 ta’ Lulju Fit-8.00pm, il-Banda Sant’ Andrija għamlet marċ mat-toroq ta’ Ħal Luqa b’marċi brijużi li ħafna minnhom huma kompożizzjoni ta’ Surmastrijiet u membri ta’ l-istess Banda. Fid-9.30pm, saret ċerimonja li fiha nkixfet statw...

Festa tal-Madonna taċ-Ċintura 1884

Kienu jsiru ħafna festi, kbar u żgħar fil-knisja Parrokkjali ta’ Ħal Luqa matul is-sena. Fost il-festi żgħar insibu dik ta’ San Filippu Neri, San Alwigi u San Vinċenz Ferreri. Il-festi l-kbar mbgħad kienu jinkludu tal-Madonna tal-Karmnu, tas-Salib, tad-Duluri,...

Il-50 Anniversarju mit-twaqqif tas-Soċjetajiet Mużikali f’Ħal Luqa

Fil-kitbiet li nsibu fil-passat issemmiet kemm-il darba li filwaqt li l-Għaqda Mużikali Sant’ Andrija fakkret l-anniversarju tal-50 sena mit-twaqqif tagħha, fil-każ tas-soċjeta l-oħra ta’ Ħal Luqa din qatt ma fakkritu. Għaliex intqal hekk...

Il-Festa mill-bidu saż-żminijet tal-lum

Il-bidu tal-Festa Il-festi titulari ħadu l-bixra tagħhom ta' kif nafuhom illum fuq medda ta' snin u kienu diversi l-fatturi u ċ-ċirkustanzi li wasslu għal dan. Il-festa titulari tar-raħal tagħna lill-Appostlu Sant'Andrija għaddiet mill-istess żvilupp...

Il-Festa Titulari tas-sena 1913 u egħluq it-tletin sena mit-twaqqif ta' l-Għaqda Mużikali Sant' Andrija

II-festa titulari ta' Sant'Andrija li saret mill-Ħalluqin f’Novembru tas-sena 1913, kienet festa speċjali. Il-poplu Ħal Luqi kien ikkontribwixxa bis-sħiħ sabiex l-istatwa titulari ta' Sant'Andrija tkun restawrata. Skond kif inhu magħruf minn dokumentazzjoni storika...

Il-Fundatur u l-Membri fl-ewwel Kumitat

Kien proprju f'Ġunju ta' 1-1883 meta twaqqfet uffiċjalment l-ewwel għaqda mużikali fir-raħal ta' Ħal Luqa u ngħatat l-isem f'ġieħ il-Patrun tar-raħal Sant' Andrija. Hu fatt aċċettat li mhux lakemm twaqqaf soċjeta mużikali u għaldaqstant żgur li l-ħsie...

Il-Ġubilew tad-Djamanti tar-Reġina Vittorja – 1897 u s-sehem tal-Banda Sant’ Andrija f’dawn iċ-ċelebrazzjonijiet.

Fis-sena 1897 il-Banda Sant’ Andrija ħadet sehem fil-festi kbar li saru fl-okkażjoni tal-Ġubilew tad-Djamanti tar-Reġina Vittorja. Fl-20 ta’ Ġunju, il-Banda Sant’ Andrija kienet waħda mill-baned li ħadu sehem fl-isfilata li saret minn Bieb il-Bombi sal...

Il-Kazin f'Pjazza tal-Knisja

Dan l-atriklu huwa siltiet min kitbiet tas-Sur Alex Serge dwar is-sede tal-Għaqda tagħna li kiteb fl-okkażjoni tal-Festa fil-ħarġiet annwali tal-ktieb tal-Festa. Din is-sena nfakkru l-55 sena min meta is-soċjeta’ mxiet għal 10 Misraħ il-knisja. Huwa ...

Il-kundizzjonijiet f’Ħal Luqa fi żmien il-bidu u l-ewwel snin tal-Għaqda Mużikali Sant’ Andrija

Skond iċ-ċensiment li sar fit-3 t' April, 1881, il-popolazzjoni ta' Ħal Luqa kienet tgħodd 1834 - 931 rġiel u 903 nisa. Prinċipalment in-nies ta' Ħal Luqa kienu ħaddiema tar-raba', ħaddiema tax-xatt fil-ġarr tal-faħam, ħaddiema fix-xogħol tal-ġebel u ...

Il-Pedestall tal-Martirju ta' Sant' Andrija

Ħsibt biex nagħmel xi riċerka dwar disinjatur-skultur minn Ħal Luqa, ġie quddiemi document interessanti ħafna. Dan id-dokument huwa d-disinn oriġinali tal-pedestall tal-Martirju ta’ Sant’ andrija li kien jintrama fil-Pjazza ħdejn il-Każin tal-Banda Sa...

Il-Planċier Artistiku

Il-Planċier Artistiku Fis-6 ta Settembru 1953, il-Kumitat kellu proposta quddiemu sabiex jagħmel planċier ġdid u modern. F’dak iż-żmien, is-soċjeta’ kienet għada kemm għamlet spiża kbira billi xtrat strumentatura ġdida ta’ Boosey & Hawkes u g...

In-Nobbli Giorgio Crispo Barbaro, Marchese di San Giorgio

L-Ewwel President Onorarju tas-Societa’ Filarmonica San Andrea 1886-1900 “Bil-mewt tal-wisq mibki s-Sur Giuseppe Micallef, is-Societa’ Filarmonica San Andrea u l-każin li jġib l-istess isem tilfu l-President u l-Fundatur tagħhom. Bħala suċċesur biex jimla ...

Inkurunazzjoni tar-Reġina Eliżabetta II - 1953

Fil-festi li saru f’Malta għall-inkurunazzjoni tar-Reġina Eliżabetta II, il-Banda Sant’ Andrija ħadet sehem fl-isfilata tal-baned li saret fil-Belt Valletta. Għal din l-okkażjoni s-Soċjeta’ għamlet karru trijonfali li kien jirrapreżenta lill Malta bħa...

Is-Societa Filarmonica San Andrea fil-bidu tas-seklu għoxrin (1905-1906)

1905 Iż-żmien malajr igerbeb u sal-bidu tas-seklu għoxrin s-Societa Filarmonica San Andea kienet stabbilit ruħha sew fi gżiritna kemm fil-qasam mużikali u anke f'attivitajiet kulturali u soċjali. Il-każin tas-soċjeta fl-1905 kien għadu proprju f...

L-1952 rat l-Għaqda Mużikali Sant’ Andrija trijonfanti.

Jekk xejn, hu zgur li l-Ghaqda Muzikali Sant’ Andrija dejjem kienet immexxija minn nies li dejjem habbewha u harsu l-interessi taghha sabiex jibqa’ sod l-ghan li ghalih twaqqfet din l-ewwel Socjeta Muzikali Halluqija mis-sur Giuseppe Micallef fl-1883. Kie...

L-Għaqda Mużikali Sant' Andrija magħtul iż-żminijiet

Dawn huma sintesi qasira b’ħarsa l-aktar speċifika tal-ħidma mużikali tal-għaqda tagħna min meta din bdiet tagħti s-sehem tagħha fil-ħajja tal-poplu Ħal Luqi. Żgur li dan l-artiku m’għandux jitqies bħala ta’ referenza peress li issa, aktar min qatt qab...

L-innu "Al Martire San Andrea Appostolo"

L-innu "Al Martire San Andrea Appostolo" hu kompożizzjoni ta' Mro. Tommaso Galea fl-1886. Fl-1883 is-surmast Tommaso Galea inħatar bħala l-ewwel surmast taċ-Circolo e Filarmonica S. Andrea, ta' Ħal Luqa. Ma' din il-banda huwa għamel perjodu ta' ħames...

L-Okkorrenzi tal-Pulizija għas-snin 1878 u l-1883

Għal dawn l-aħħar snin għaddejin bir-riċerka tagħna għall-ktieb ta' l-istorja ta' l-Għaqda Mużikali Sant' Andrija u dan wassal sabiex immorru mfittxu fl-arkivju ta' Santu Spirtu r-­Rabat fejn qed jinżammu l-okkorrenzi tal-Pulizija. Tlabna li naraw id-d...

Sant’ Andrija fi Triq il-Karmnu, 130 sena fostna.

Bix-xieraq li llum nġibu tagħrif dwar l-istatawa ta’ Sant’ Andrija fi Triq il-Karmnu, peress li jaħbat il-130 sena minn meta l-Isqof Mons. Carmelo Scicluna ta’ l-indulgenzi għal min jitolb quddiem l-istatwa propju fis-16 t’Ottubru 1878. Fejn illum hemm ...

Statwa Malta Gwerriera

L-istatwa ta' Malta Gwerriera L-Għaqda Mużikali Sant'Andrija jew kif kienet magħrufa dak iż-żmien bħala Societa' Filarmonica San Andrea, rat il-bidu taghha fl-1883. Kif il-banda ssaħħet sew, is-soċjeta' bdiet taħseb sabiex ikollha statwa simbolu t...

Statwa Sant' Andrija 1979-2009

Article " Fi żminijiet mgħoddija, f'Misraħ Sant'Andrija fejn hemm il-Kazin tal-Banda Sant'Andrija, kienet tintrama statwa fuq kolonna li kienet tirraprezenta l-martirju ta' l-Appostlu Sant'Andrija; imma sfortunatament din spiċċat u llum ma fadal xejn...

1997-2007 - 10 snin mill-estensjoni tal-Maħżen ta’ l-armar.

Kien propju fl-1995 meta d-dilettanti tal-armar avviċinaw lil kaxxier ta’ dak iż-żmien, is-Sur Raymond Zammit bil-ħsieb li kellhom biex jitkabbar il-maħżen ta’ l-armar. Kif jagħmel kull kaxxier nistgħu ngħidu li għall-ewwel qad lura, speċjalment meta wieħed jq...

Akkademja Al Martire San Andrea Apostolo fuq it-televizjoni

Nġeddu l-memorji sbieħ tal-akkademja, ‘Al Martire San Andrea Apostolo’ li saret nhar is-sibt 19 t’April 2008. Dan billi nhar is-sibt li ġej 26 t’April 2008 fis-7.30pm ser tixxandar fuq l-istazzjon ‘Family TV’ min fuq il-Melita Cable. Ser issir ripetizz...

Al Martire San Andrea Apostolo

Is-Sibt 19 t’April 2008 tibqa mfakkara bħala ġurnata memorabbli fl-istorja tal-Għaqda Mużikali Sant Andrija, fejn l-Banda tagħna taħt id-direzzjoni ta’ Mro Paul Schembri daqqet l-Innijiet li s-surmastrijiet matul iż-żminijiet rregalaw lil din is-Soċj...

Banda Skoċċiża

L-iStirling High School Music Band huma banda min Stirling gewwa l-Iskozja. Huma jtellgħu diversi kunċerti ġewwa r-raħal tagħhom. Din hija t-tielet żjara tagħhom ġewwa pajjiżna. Apparti l-programm mużikali tal-banda ser nassistu għal ‘Samba Band’ u ‘Tri...

Esebizzjoni xogħlijiet ta’ Michael Camilleri Cauchi

Sehem l-Għaqda Mużikali Sant’ Andrija f’esebizjoni li saret fil-każin Soc Filarmonica Pinto fl-okazzjoni ta’ Lejl f’Casal Fornaro ġewwa Ħal Qormi. L-esebizzjoni kienet kollha xogħlijiet ta’ Michael Camilleri Cauchi b’xogħol li huwa ħadem kemm f’Malta...

Għidut

Qed nirriproduċu kopja ta’ ittra mibgħuta mill-avukati Jason Azzopardi & Associates lil Editur tal-ktieb tal-festa tal-2006 tas-Soċjeta’ Filarmonika l-Unjoni. Din l-ittra tirregwarda l-artiklu mhux iffirmat li deher f’ paġna 81 tal-ktieb tal-festa...

Ħadd mal-Maltin

L-Għaqda Mużikali Sant' Andrija bdiet is-sena 1994 bi sfida qawwija - sfida li l-Kumitat flimkien mal-partitarji laqgħu b'entużjażmu kbir. Bħala Għaqda Mużikali, diġa għaddejna minn esperjenza simili bis sehem tagħna fil-programm televiżiv: ”Bongu Malt...

Id-Devozzjoni lejn Sant'Andrija fir-raħal tal-Fontana, Għawdex

Ir-raħal ċkejken tal-Fontana f'Għawdex jinsab fit-triq li mill-Belt Victoria twasslek għall-bajja tax-Xlendi. Isem dan ir-raħal oriġina mill-isem li kien ingħata lill-għajn ta' ilma naturali li hemm mal-ġenb tat-triq li kienet u għadha tissejjaħ it-Triq ta...

Intervista mal-President fil-Festa Liturġika nhar il-Ġimgħa 30 ta’ Novembru 2007 mill-BBC Radio Scotland

Nhar il-Ġimgħa 30 ta’ Novembru 2007, il-Festa Liturġika tal-Padrun tagħna Sant’ Andrija. Ġurnata li għalina l-Ħalluqin hija speċjali ferm. Huma bosta l-Ħalluqin li ħaduha franka mix-xogħol sabiex jiċċelebraw din il-Festa. Jidher li bil-mod il-mod din il-ġu...

Kalendarju 2007

Fil-ħarġa tal-Kalendarju għas-sena 2007, l-Għaqda Mużikali Sant’ Andrija ħasbet sabiex tfakkar xi avvenimenti importanti li seħħew kemm fir-raħal tagħna ta’ Ħal Luqa u anke f’Malta u li fihom kemm hi bħala Soċjeta, kif ukoll il-membri tagħha kienu invol...

L-Għaqda Mużikali Sant’ Andrija fuq l-Internet

X'inhu l-Internet? X'inhu l-Computer? X'inhi s- Superhighway ? Dawn x'kelmiet huma u x'għandhom x'jaqsmu ma' l-Għaqda Mużikali Sant' Andrija ta' Ħal Luqa ? Mela nibdew mill-bidu. Ilum kulħadd jaf x'inhu l-computer u x'jagħmel. Dik il-magna qisha...

Laqgħat bejn il-Kappillan, l-Għaqda Mużikali Sant’ Andrija u s-Soċjeta’ Filarmonika Unjoni.

Fuq inizjattiva tal-kappillan, Dun Joe M. Camilleri, saru tnax-il laqgħa bl-iskop li jiġi identifikat x’hemm bżonn isir bejn il-partijiet konċernati sabiex il-festa ssir waħda reliġjuża skond ix-xewqa ta’ dawk li wieġbu għall-kwestjonarju tas-Sinodu D...

Laqmijiet tal-Baned Maltin

Bla dubju ta’ xejn l-aktar żewġ laqmijiet magħrufa huma Ta’ l-Istilla u Ta’ L-Ajkla, il-laqmijiet rispettivi tal-baned La Vallette u King’s Own tal-Belt Valletta. Joseph F. Grima jirraġuna li s-sens komun jgħidlek li l-ajkla tfakkar parti mill-a...

Niftakru

Waħda mill-attivitajiet li kellha l-Banda fl-1998 kienet l-istedina biex il-Banda Żgħażagħ tagħmel progaramm mużikali fil-‘Malta Union Club’ f’tas-Sliema. Dan il-‘Club’ ilu mwaqqaf sa mill-1826 u hu miftuħ għall-membri tiegħu biss. Dan il-‘Club’ minn ...

Pedestall Sant' Andrija

Il-Ħamis, 1 ta’ Lulju 1993 Din il-ġurnata żgur li ser tibqa’ f’moħħ dawk kollha li kienu preżenti fil-Pjazza ta’ Ħal Luqa dak in-nhar. Kienet lejla li fiha ġraw diversi avvenimenti, li kollha kemm huma għollew ġieħ l-Għaqda Mużikali Sant’ Andrija u ġieħ...

Sena wara…storja qasira tal- www.bandasantandrija.org

Għaddiet sena minn meta s-sit eletroniku ġie żviluppat mill-ġdid. L-għan ta’ dan l- iżvilupp kien li nibnu dar virtwali f’din id-dinja moderna, sabiex b’hekk nkomplu bil-progress tal-Għaqda tagħna,. Għalkemm l-iżvilupp tas-sit dam iktar milli kie...

Stqarrija …Iż-żjara tal-Qdusija Tiegħu l-Papa Benedittu XVI f’Ħal Luqa

Dan l-avveniment ċertament hu uniku għar-raħal tagħna, biżejjed niftakru li fiż-żewġt okkażjonijiet preċedenti meta kellna x-xorti li jżurna l-maħbub Papa Ġwanni Pawlu II, l-awtoritajiet ma nkludewx fir-rotta tiegħu l-qalba tar-raħal tagħna. Għaldaqstant iż...

Tagħrif dwar is-Serata Mużiko Letterarja

Serata Muziko Letterarja Fl-Okkazjoni tal-Festa Liturgika ta’ Sant’ Andrija App, l-Ghaqda Muzikali Sant’ Andrija tellghet Serata Muziko Letterarja nhar it-Tlieta 29 ta’ Novembru gewwa s-Sala Giuseppe Micallef fis-sede tas-Socjeta’. F’din is-Serata i...

Messagg mill-President – Jannar 2009

Ħbieb, Għall-grazzja t’Alla bdejna sena oħra u fost il-ħafna reżoluzzjonijiet li nagħmlu, ilkoll kemm aħna n]arsu ‘l quddiem bit-tama li din is-sena tkun aħjar minn din li għadha kif intemmet u ġġib magħha ħwejjeġ sbieħ li jkomplu jimlewna b’kuraġġ ...

Messaġġ mill-President Festa 2008

Ħbieb, Ġiet u għaddiet festa oħra ad unur l-Appostlu Sant’Andrija, Patrun ta’ Ħal Luqa u ta’ l-Għaqda Mużikali Sant’Andrija, festa li għalina kellha sinifikat akbar minn dak ta’ snin oħra, u dan għal diversi raġunijiet. Fakkarna Għeluq il-125 Sena m...

Messaġġ mill-President Festa 2008

Ħbieb, Ġiet u għaddiet festa oħra ad unur l-Appostlu Sant’Andrija, Patrun ta’ Ħal Luqa u ta’ l-Għaqda Mużikali Sant’Andrija, festa li għalina kellha sinifikat akbar minn dak ta’ snin oħra, u dan għal diversi raġunijiet. Fakkarna Għeluq il-125 Sena m...

Messaġġ mill-President Raymond għal Festa 2006

Għeżież Ħalluqin, Hu ta’ pjaċir li qed nerġa’ nagħmel dawn il-kelmtejn tiegħi bħala president ta’ din is-Soċjeta’ Mużikali Ħalluqija hekk kif se nkunu qed niċċelebraw il-Festa Titulari tal-Patrun tagħna. Sant’ Andrija hu fi qlubna lkoll u għalhekk ...

Messaġġ mill-President Raymond Zammit - Gimgha Mqaddsa 2006

Ftit tal-ġranet ilu fil-messaġġ tiegħi semmejt li bħal fis-snin li għaddew il-membri kienu qegħdin iħejju programm ta’ attivitajiet għal matul il-granet tal-Gimgha Mqaddsa. Issa li dawn l-attivitajiet għaddew nistgħu nħarsu lura u b’sodisfazzjon ngħidu li l-isf...

Messaġġ mill-President Raymond Zammit - Jannar 2008

Ħbieb, Sa minn l-ewwel snin tagħha, l-Għaqda Mużikali Sant’ Andrija dejjem kellha rabta sħiħa mal-Patrun tar-raħal tagħna Sant’ Andrija, xiehda ta’ dan hu l-istess isem u l-arma tagħha, żewġ privileġġi li ma tgawdi ebda għaqda oħra fir-raħal, u bir-raġ...

Messaġġ mill-President Raymond Zammit - L-Ewwel Messaġġ

Merħba u nirringrazzjakom li qegħdin f’dan is-sit uffiċċjali ta’ l-Għaqda Mużikali Sant’ Andrija, sit professjonali u attrajenti, li fuq kollox qiegħed ikun aġġornat frekwentament sabiex jingħata tagħrif dwar din l-għaqda tagħna, Wara dan is-sit hemm il...

Messaġġ mill-President Raymond Zammit - Lulju 2007 - Fl-okkażjoni tal-Festa ta’ l-Appostlu Sant’ Andrija, Patrun ta’ Ħal Luqa u ta’ l-Għaqda tagħna.

Għeżież Ħbieb Partitarji u Ħalluqin, Hu ta’ sodisfazzjon kbir għalija li propju ftit tal-jiem wara li ċċelebrajna l-festa ad unur il-Kbir Appostlu Sant’ Andrija, nħares lura u nerga’ ngħix dawk il-mumenti ferm sbieħ li qattajna flimkien. Jien, flimkien m...

Messaġġ mill-President Raymond Zammit - Novembru 2007 - Fl-okkażjoni tal-Festa Liturġika ta’ l-Appostlu Sant’ Andrija, Patrun ta’ Ħal Luqa u ta’ l-Għaqda tagħna.

Fi ftit tal-jiem oħra se nkunu qed niċċelebraw il-festa liturġika ta’ Sant’ Andrija Appostlu Patrun tagħna l-Ħalluqin.  Dawn il-ġranet huma tant għal qalbna u għalhekk nieħdu l-okkażjoni sabiex ilkoll flimkien niċċelebrawhom bl-aktar mod dinjituż.  Bi...

SENA ĠDIDA W AKTAR ĦIDMA GĦALL-GĦAQDA MUŻIKALI SANT’ANDRIJA A.D. 1883

Bdejna sena ġdida u lkoll kemm aħna nagħmlu ħafna reżoluzzjonijiet u nintlew b’tamiet ġodda filwaqt li nawguraw lil xulxin li jkollna sena li ġġibilna magħha saħħa, hena u suċċess. U dan hu li nawgura minn qalbi lilkom ilkoll u lill-familji tagħkom. Kull ...

SENA OĦRA TA'ĦIDMA GĦALL-GĦAQDA MUŻIKALI SANT’ANDRIJA A.D. 1883

Ħbieb, Għall-grazzja t’Alla bdejna sena oħra u sinċerament nawgura lil kulhadd li din tkun aħjar minn dik ta’ qabilha u jkollkom dak kollu li tixitequ, fuq kollox saħħa. Matul l-2010 fil-parroċċa tagħna fakkarna l-1950 Sena mill-Martirju ta’ Sant’Andr...

TIFĦIR LILL-BANDA ĦAL-LUQAIJA
Li ġġib l-Arma u l-Isem SANT’ANDRIJA

F’dan il-jum kbir u solenni
F’dina l-festa ta’ l-Appostlu
Tifħir imorru nroddu
Lil min bil-wisq jistħoqlu.

Dik il-banda li ġġib l-arma
Ta’ l-Appostlu S. Andrija
Li f’qalbna llum tnissel
L-akbar ferħ u l-allergrija.

Bħala stilla tirrisplendi
F’din il-ġurnata l-arma tagħha
Ir-raġġi tagħha f’qalbna titfa
Biex ilkoll ningħaqdu magħha.

Dina l-arma li qiegħed insemmi
Bla xejn inġibu idejiet
Tikkonsisti, Salib, Kuruna
Imdawrin biż-żewġ palmiet.

Dina l-arma tal-banda tagħna
Biha ninsabu wisq kburin
Jekk xi Ħal-Luqi ma sellimx lilha
Ma jkunx min-nisel ta’Ħal-Luqa

Dina l-arma ġo Ħal-Luqa
Ta’ bil-fors iġġiblek għira
Arma oħra ġo pajjiżna
Ħdejn ta’ l-Appostlu hija żgħira.

Għaliex b’dik l-arma ta’ l-Appostlu
Li hemm fil-fidi tal-magħmudija
Lil kulħadd immorru nuru
Li aħna ulied ta’ Sant’Andrija.

Dana l-isem ta’ din il-banda
Fost l-oħrajn huwa l-aħjar
Huwn l-Isem ta’ Sant’Andrija
Ta’ Ħal-Luqa it-Titular.

Viva ngħidu ‘l Qaddis tagħna
Il-Kbir Appostlu Sant’Andrija
Viva dejjem dik il-Banda
Li għalih hija msemmija.

Bir-raġun o Banda tagħna
Miegħek nibqgħu mgħaqudin
Għax il-kbir Ismek S. Andrija
Huwa l-għaxqa ta’ Ħal-Luqin.