Inkurunazzjoni tar-Reġina Eliżabetta II – 1953

///Inkurunazzjoni tar-Reġina Eliżabetta II – 1953
Inkurunazzjoni tar-Reġina Eliżabetta II – 1953 2017-12-31T00:52:51+02:00

Fil-festi li saru f’Malta għall-inkurunazzjoni tar-Reġina Eliżabetta II, il-Banda Sant’ Andrija ħadet sehem fl-isfilata tal-baned li saret fil-Belt Valletta. Għal din l-okkażjoni s-Soċjeta’ għamlet karru trijonfali li kien jirrapreżenta lill Malta bħala ‘Bulwark of the Crown’. Dan il-karru nħadem kollu kemm hu mill-membri tas-Soċjeta’ u ġie applawdit ferm waqt l-isfilata fil-Belt Valletta flimkien ma’ 16-il karru ieħor minn diversi bliet u rħula ta’ Malta.

Dan il-karru kien inħadem mill-membri tal-Każin fosthom G. Cremona u J Zammit fuq l-idea tas-Sur Ninu Micallef. Id-disinn sar mis-Sur Ninu Schembri li kien inkarigat ukoll miż-żebgħa tiegħu flimkien ma’ J. Mercieca u Salvu Micallef. Fuq il-karru mbgħad kienu ħadu sehem dawn it-tfajliet : Rose Demicoli, Antida Ellul, Iris Seychell, Carmela Sultana, Mary Żarb, Sally Żammit, Mary Ellul u Mary Caruana. Ix-xogħol tal-ħjata għal ilbies tat-tfajliet sar minn Agatha Caruana.

Wara l-karru f’din l-isfilata kienet ħadet sehem il-Banda Sant’ Andrija flimkien mal-Banda Santa Katerina taż-Żurrieq.

F’din l-okkażjoni, in-nisa partitarji tal-Każin irregalaw tazza lis-Soċjeta’. Inkonnessjoni ma’ dawn l-istess ċelebrazzjonijiet, fil-11 ta’ Ġunju, 1953 il-Banda Sant’ Andrija għamlet program fir-raħal mit-tmienja ta’ filgħaxija sa l-għaxra u nħaraq logħob tan-nar fuq il-bejt tal-każin. Wara sar party għal dawk kollha li ħadu sehem fil-karru li sar għall-okkażjoni tal-festa ta’ l-inkurunazzjoni tar-Reġina Eliżabetta II.

Nteressanti wkoll hu li s-Sur Johnny Calleja li kien is-Solo Kurunettista tal-Banda Sant’ Andrija, u mal-Banda tar-Royal Air Force, kien intagħżel biex jieħu sehem f’Banda għal din l-istess okkażjoni fl-Ingilterra. Għas-Sur Johnny Calleja din kienet esperjenza sabiħa ħafna li baqa’ jsemmi għal żmien twil.

Referenzi:

Programm Tal-Festa ta’ Sant’ Andrija, Luqa – 1993
Kalendarju Banda Sant’ Andrija – 2007

Ritratt fil-Main Page ħajr lil Mary Cutajar nee’ Caruana.

karru

TIFĦIR LILL-BANDA ĦAL-LUQAIJA
Li ġġib l-Arma u l-Isem SANT’ANDRIJA

F’dan il-jum kbir u solenni
F’dina l-festa ta’ l-Appostlu
Tifħir imorru nroddu
Lil min bil-wisq jistħoqlu.

Dik il-banda li ġġib l-arma
Ta’ l-Appostlu S. Andrija
Li f’qalbna llum tnissel
L-akbar ferħ u l-allergrija.

Bħala stilla tirrisplendi
F’din il-ġurnata l-arma tagħha
Ir-raġġi tagħha f’qalbna titfa
Biex ilkoll ningħaqdu magħha.

Dina l-arma li qiegħed insemmi
Bla xejn inġibu idejiet
Tikkonsisti, Salib, Kuruna
Imdawrin biż-żewġ palmiet.

Dina l-arma tal-banda tagħna
Biha ninsabu wisq kburin
Jekk xi Ħal-Luqi ma sellimx lilha
Ma jkunx min-nisel ta’Ħal-Luqa

Dina l-arma ġo Ħal-Luqa
Ta’ bil-fors iġġiblek għira
Arma oħra ġo pajjiżna
Ħdejn ta’ l-Appostlu hija żgħira.

Għaliex b’dik l-arma ta’ l-Appostlu
Li hemm fil-fidi tal-magħmudija
Lil kulħadd immorru nuru
Li aħna ulied ta’ Sant’Andrija.

Dana l-isem ta’ din il-banda
Fost l-oħrajn huwa l-aħjar
Huwn l-Isem ta’ Sant’Andrija
Ta’ Ħal-Luqa it-Titular.

Viva ngħidu ‘l Qaddis tagħna
Il-Kbir Appostlu Sant’Andrija
Viva dejjem dik il-Banda
Li għalih hija msemmija.

Bir-raġun o Banda tagħna
Miegħek nibqgħu mgħaqudin
Għax il-kbir Ismek S. Andrija
Huwa l-għaxqa ta’ Ħal-Luqin.