Stqarrija …Iż-żjara tal-Qdusija Tiegħu l-Papa Benedittu XVI f’Ħal Luqa

///Stqarrija …Iż-żjara tal-Qdusija Tiegħu l-Papa Benedittu XVI f’Ħal Luqa
Stqarrija …Iż-żjara tal-Qdusija Tiegħu l-Papa Benedittu XVI f’Ħal Luqa 2017-12-31T02:09:39+02:00

Dan l-avveniment ċertament hu uniku għar-raħal tagħna, biżejjed niftakru li fiż-żewġt okkażjonijiet preċedenti meta kellna x-xorti li jżurna l-maħbub Papa Ġwanni Pawlu II, l-awtoritajiet ma nkludewx fir-rotta tiegħu l-qalba tar-raħal tagħna. Għaldaqstant iż-żjara ta’ Q.T. il-Papa Benedittu XVI hu avveniment uniku u għalhekk saru preparamenti biex aħna l-Ħalluqin nagħtu l-aħjar merħba possibli lill-Q.T.

Għaldaqstant ħassejna li kellna nagħtu rendikont ta’ dak li seħħ fil-ġranet li għaddew sabiex kulħadd ikun jaf l-għala u l-għaliex u l-Ħalluqin jkunu jafu dak li qed jiġri fir-raħal tagħna.

Nhar il-erbgħa 17 ta’ Marzu 2010 il-W Rev. Kappillan sejjaħ laqgħa fl-uffiċju tiegħu bil-għan li jkun diskuss kif l-aħjar li nagħtu merħba lill-Q. T. F’Ħal Luqa. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm is-Sindku u l-viċi sindku, s-Surġent tal-Pulizija, iż-żewġ Presidenti u s-Segretarji tas-Soċjeta L-Unjoni u ta’ l-Għaqda Mużikali Sant’Andrija, l-viċi Kappillan Fr David u l-Kappillan li mexxa l-laqgħa. F’din il-laqgħa konna nfurmati b’mod uffiċjali bit-toroq minn fejn kien ser jgħaddi l-Papa, l-ħin u li ma kienx ser jieqaf. Il-Kappillan staqsa jekk aħna l-għaqdiet mużikali konniex preparati li narmaw xi armar, sintendi r-risposta kienet fil-pożittiv u qbilna li ta’ L-Unjoni jarmaw Triq Sant’Andrija u l-Pjazza u l-Għaqda tagħna tarma Triq il-Karmnu. Kient ukoll ix-xewqa tal-Kappillan li l-merħba tal-Ħalluqin tkun imżewqa bil-ħoss tal-banda. Ir-rappreżentanti taż-żewġ baned qbilna li peress li l-ħin taż-żjara kien qasir wisq u anqas ma kien ser jieqaf, ma kienx vijabli li narmaw xi baned u wara ftit diskussjoni u idejat differenti, fuq suġġeriment tal-Viċi Sindku qbilna li elementi miż-żewġ baned ta’ Ħal Luqa, jiġifieri ftit bandisti miż-żewġ baned, jingħaqdu flimkien f’banda waħda u jdoqqu fanfarra jew l-Innu Pontifiku fil-pjazza hekk u għaddej il-Papa. Dwar il-post eżatta fil-pjazza fejn kellna ndoqqu jew jekk hux fuq iz-zuntier u dwar l-innu jew hux fanfarra kellhom isiru kuntatti ‘l quddiem bejn iż-żewġ segretarji u l-kappillan. Is-sindku qabel li jieħu ħsieb il-permessi mal-pulizija. Dan kien li ġie diskuss u miftiehem dak inhar fuq il-parteċipazzjoni tal-Każini tal-Banda.

Sfortunatament ġimgħa ilu, eżatament nhar il-Ġimgħa 9 ta’ April, il-Kappillan iltaqgħa miegħi s-segretarju u nfurmani li tal-Unjoni kienu ser idoqqu fanfarra ħdejn il-monument tal-vittmi tal-gwerra u ma kinux ser idoqqu flimkien magħna. Sintendi dan ma kienx dak li ftehmna, iżda l-Kappillan qalilna biex aħna nagħmlu l-istess u ndoqqu għalina x’imkien ieħor basta mhux fil-pjazza. Huwa kompla qalli li fil-fatt hu kien diġa nforma lill-Kurja li kienet ser tieħu sehem banda waħda magħmula minn bandisti taż-żewġ baned tal-lokal, imma m’hemmx x’tagħmel! Immedjatament urejtu li aħna ma naqblu xejn ma’ dan. Riżultat ta’ dan aħna dehrilna li kellna niktbu lill-Kappillan u ntbagħtet l-ittra li qed tidher hawn taħt, b’kopja lis-sindku u ‘l-ispettur tal-pulizija. F’din l-ittra nfurmajnieh li aħna konna għadna qed ninsistu li jsir skond dak li ftehmna għax inħossu li hu ferm xieraq f’din l-okkażjoni hekk sabiħa, pero jekk kemm-il darba tal-Unjoni jibqgħu bl-istess ħsieb aħna konna lesti li ndoqqu xorta waħda.

F’nofs din il-ġimgħa konna nfurmati, din id-darba mill-Ispettur tal-Pulizija li ma stajniex indoqqu fil-pjazza u biex indoqqu riddna permess, hu nfurmana wkoll li tal-Unjoni kienu se jdoqqu minn ġol-gallarija tal-każin u ma kellhomx bżonn permess tal-pulizija. Hu nfurmana wkoll li jekk riddna ndoqqu stajna nagħmlu dan fi triq il-Karmnu minn ħdejn l-istatwa ta’ Sant’Andrija ‘l isfel, filwaqt li jekk tal-Unjoni jiddeċiedu li jdoqqu barra setgġhu jagħmlu dan biswit l-iskola. Innutaw li għal darb’oħra tal-Unjoni reġgħu biddlu l-pożizzjoni tagħhom. Għaldaqstant aħna applikajna sabiex indoqqu ħdejn l-istatwa ta’ Sant’Andrija fi Triq il-Karmnu.

Propju l-bieraħ, 16 t’ April 2010, erġajna ġejna nfurmati li tal-Unjoni issa kienu talbu biex idoqqu jew fil-pjazza jew ħdejn l-iskola u li l-permess li għandu jinħarġilhom hu għal ħdejn l-iskola. Għar-raba’ darba tal-Unjoni bidlu l-pożizzjoni tagħhom.

Dan hu fil-qosor kif żviluppaw l-affarijiet sabiex kulħadd ikun jaf. Sfortunatament bħalma ġieli ġara, fil-laqgħat ikun miftihem mod u wara l-affarijiet jinbidlu … għaliex? Għal skopijiet u interessi personali u qatt għall-ġid tar-raħal.

Għal darb’ oħra nerġgħu nistħqu li f’okkażjoni daqstant sabiħa u unika, kien ikun ferm aktar xieraq li l-merħba li tingħata lill-Qdusija Tiegħu l-Papa mill-poplu Luqi tkun waħda kollettiva flimkien mar-Ragħaj Spiritwali tagħna l-Kappillan, il-kleru u l-għola aworitajiet ċivili tar-raħal is-Sindku u l-kunsill, kif wara kollox kien miftiehem. Żgur li dan ma seħħx mhux b’nuqqas ta’ rieda tajba min-naħa tal-Għaqda tagħna, li anki f’din l-okkażjoni, bħalma dejjem għamlet, fittxet l-ewwel l-interessi tar-raħal qabel dawk tagħha.

Ray Zammit President
Pierre Fava Segretarju

wirja

TIFĦIR LILL-BANDA ĦAL-LUQAIJA
Li ġġib l-Arma u l-Isem SANT’ANDRIJA

F’dan il-jum kbir u solenni
F’dina l-festa ta’ l-Appostlu
Tifħir imorru nroddu
Lil min bil-wisq jistħoqlu.

Dik il-banda li ġġib l-arma
Ta’ l-Appostlu S. Andrija
Li f’qalbna llum tnissel
L-akbar ferħ u l-allergrija.

Bħala stilla tirrisplendi
F’din il-ġurnata l-arma tagħha
Ir-raġġi tagħha f’qalbna titfa
Biex ilkoll ningħaqdu magħha.

Dina l-arma li qiegħed insemmi
Bla xejn inġibu idejiet
Tikkonsisti, Salib, Kuruna
Imdawrin biż-żewġ palmiet.

Dina l-arma tal-banda tagħna
Biha ninsabu wisq kburin
Jekk xi Ħal-Luqi ma sellimx lilha
Ma jkunx min-nisel ta’Ħal-Luqa

Dina l-arma ġo Ħal-Luqa
Ta’ bil-fors iġġiblek għira
Arma oħra ġo pajjiżna
Ħdejn ta’ l-Appostlu hija żgħira.

Għaliex b’dik l-arma ta’ l-Appostlu
Li hemm fil-fidi tal-magħmudija
Lil kulħadd immorru nuru
Li aħna ulied ta’ Sant’Andrija.

Dana l-isem ta’ din il-banda
Fost l-oħrajn huwa l-aħjar
Huwn l-Isem ta’ Sant’Andrija
Ta’ Ħal-Luqa it-Titular.

Viva ngħidu ‘l Qaddis tagħna
Il-Kbir Appostlu Sant’Andrija
Viva dejjem dik il-Banda
Li għalih hija msemmija.

Bir-raġun o Banda tagħna
Miegħek nibqgħu mgħaqudin
Għax il-kbir Ismek S. Andrija
Huwa l-għaxqa ta’ Ħal-Luqin.