Messaġġ mill-President Raymond għal Festa 2006

///Messaġġ mill-President Raymond għal Festa 2006
Messaġġ mill-President Raymond għal Festa 2006 2017-12-31T18:59:21+02:00

Għeżież Ħalluqin,

Hu ta’ pjaċir li qed nerġa’ nagħmel dawn il-kelmtejn tiegħi bħala president ta’ din is-Soċjeta’ Mużikali Ħalluqija hekk kif se nkunu qed niċċelebraw il-Festa Titulari tal-Patrun tagħna. Sant’ Andrija hu fi qlubna lkoll u għalhekk għandna bl-aktar mod qawwi u nadif niċċelebraw lkoll flimkien f’dawn il-ġranet sabiex nagħtuh l-akbar qima li tixraqlu. Hekk għamlu missirijietna meta semmew lil din s-soċjeta mużikali b’ismu, Sant’ Andrija, sabiex din is-soċjeta’ mużikali tkun ħaġa waħda miegħu u mar-raħal ta’ Ħal Luqa li tagħha hu l-Patrun.

Fi żmien sentejn oħra se nkunu qegħdin infakkru għeluq il-125 sena minn meta l-Għaqda Mużikali Sant’ Andrija kienet uffiċjalment reġistrata bħala Soċjeta’ Mużikali kostitwita bil-President u s-Surmast Direttur, Kumitat u Każin tagħha fejn tiltaqgħa u dan hu kollu dokumentat f’aktar minn okkazjoni waħda. Bl-istess mod hu daqstant ieħor dokumentat li sa qabel dik is-sena, l-1883 ebda soċjeta mużikali oħra Ħalluqija ma kienet għada ġiet kostitwita u li ż-żewġ soċjetatjiet mużikali Ħalluqin ipparteċipaw flimkien għall-ewwel darba fil-festa ta’ Sant’ Andrija fis-sena 1884. F’għeluq il-festa tas-sena l-oħra jien bħala president ta’ din l-Għaqda kont ippreżentat b’kopja tal-ktieb li s-soċjeta l-oħra tar-raħal tagħna ippubblikat, iżda minkejja l-pompa kollha li ngħatat lil dan il-ktieb, l-awtur ma sab u ma ppubblika ebda evidenza dokumentata li tissostanzja t-twaqqif tagħha qabel l-1883. Anzi l-awtur ha biċċa xogħol kbira u kiteb ħafna pagni biex kull evidenza dokumentata li tezisti jġgħelna niddubitaw minna! Bħallikieku min hu rasu fuq għonqu ħa joqgħod fuq dak li qed jinkiteb u jingħad illum u ma jaċċettax dak li nkiteb mill-Ħalluqin mal-122 sena ilu. Illum aktar minn qatt qabel b’wiċċna minn quddiem intennu li qabel l-1883 ebda soċjeta’ mużikali Ħalluqija ma kienet tezisti.

Nistgħu ngħidu li din is-sena ġabet magħha taħlita ta’ episodji kuluriti għall-Għaqda taghna. Appena għaddiet il-festa l-attivitajiet komplew bil-kbir u l-attivitajiet kienu varji, kemm kulturali u anke soċjali. Iżda sfortunatament kellna wkoll episodji li nikktuna lkoll. Ippermettuli li qabel inkompli dawn il-kelmtejn tiegħi nagħti tislima lill-ħabib tagħna s-Sur Karm Baldacchino li f’April li għadda sejjaħlu l-Mulej biex imur jingħaqad miegħu. Din kienet telfa kbira għalina u għal Ħal Luqa u n-nuqqas tiegħu se jkompli jinħass għal ħafna snin. Kienet aħbar li ħasditna u tefgħetna f’baħar ta’ niket. Is-sur Karm iddedika ħajtu għall-Għaqda Mużikali Sant’ Andrija u ħadem bis-sħiħ flimkien ma’ oħrajn sabiex din l-għaqda hi dik li writna aħna llum. Żgur li ma nistgħux ninsew il-ħinijiet twal li qatta jgħallem il-mużika, l-pariri teknici tiegħu, l-parteċipazzjoni tiegħu f’diversi diskussjonijiet u r-riċerka dwar l-istorja ta’ l-għaqda tagħna u mitt elf ħaġa oħra. L-Għaqda tagħna tagħtu l-aħħar tislima tagħha bl-aktar mod xieraq, pero żgur li s-sur Karm kien wieħed minn dawk il-Ħalluqin li kien dehen raħal twelidu u li għamel ġieħ u unur lir-raħal ta’ Ħal Luqa. Grazzi Sur Karm żgur li aħna m’aħna ħa ninsewk qatt.

Sfortunatament kellna wkoll it-telfa ta’ żewġ Membri Onorarji oħra li tul ħajjithom ħadmu u taw dak kollu possibli lil din l-Għaqda, dawn kienu Carmelo Seychell u Carmena Galea. Min hawn nieħu l-okkażjoni biex għal darb’ oħra nwassal il-kondoljanzi tiegħi u tas-soċjeta’ lill-familjari tagħhom.

Matul din is-sena l-Għaqda Mużikali Sant’ Andrija kienet involuta f’diversi inizjattivi u laqgħet fost l-oħrajn lill-Kap ta’ l-Oppozizzjoni Dr. Alfred Sant li żar il-wirja fil-jiem tal-Gimgħa Mqaddsa. Hanwhekk ma nistax ma nifrahx lill-membri tas-Sezzjoni Żgħażagħ għall-inizjattiva li ħadu sabiex inaddfu u reġgħu fetħu għall-poplu ta’ Ħal Luqa x-xelter ta’ żmien il-gwerra li l-entratura tiegħu tinsab fis-sotteran tal-każin tagħna. Kienet inizjattiva li sabet il-koperazzjoni tal-Kunsill Lokali u għandha tkun ta’ eżempju ta’ kif jistgħu jittieħdu aktar inizjattivai simili anke minn għaqdiet oħra, sabiex inkomplu nkattru u nħarsu l-partimonju tagħna. Inizjattivi u ħidmiet bħal dawn jagħmlu ferm aktar ġid lill-Ħalluqin milli kritika bla sens li ma sarraf f’xejn ħlief f’għajb lil min jagħmilha! Prosit għal darb’ oħra u jalla jkollna aktar inizjattivi simili li jiksbu l-ammirazzjoni ta’ eluf ta’ nies minn Malta kollha.

Inċident li seħħ fil-Kumpless tal-Kmamar tan-nar ma kellux konsegwenzi koroh, iżda ġabna lkoll konxji tal-periklu li dawn id-dilettanti kull hin u kull moment ikunu fih sabiex jippreparaw dak l-ispettaklu li lkoll kemm aħna nieħdu gost naraw fil-jiem tal-festa. Minn qalbi nirringrazzjhom u nawguralhom li f’dawn il-jiem igawdu frott is-sagrifiċċju tagħhom. Id-dilettanti ta’ l-armar bħal fi snin oħra ser jerġgħu jagħtuna xogħol ġdid li żgur ser jintlaqa’ tajjeb u hekk ser nibdew naraw l-aħħar parti taċ-ċentru tar-raħal tintrama b’armar li jikkomplimenta l-armar l-ieħor.

Meta qed nikteb dan il-messaġġ ninsabu fl-aħħar mumenti biex nikkonkludu x-xiri ta’ propjeta li tmiss mal-ġenb tal-każin. Din kienet deċiżjoni li ħadet is-Soċjeta’ li żgur li fi ftit tas-snin oħra ser tħalli l-frott tagħha. F’laqgħa ġenerali straordinarja li saret il-membri qablu li nagħmlu dan il-pass għax hekk inkunu qegħdin nagħtu lis-Soċjeta’ tagħna l-isbaħ rigal li nistgħu nagħtuha f’għeluq il-125 sena tagħha.

Ringrazzjament speċjali jmur lis-surmast Mro Paul Schembri u l-bandisti tagħna ghas-sehem tagħhom fil-programmi u s-servizzi tal-banda tagħna, li bl-impenn tagħhom dejjem tawna programmi mużikali ta’ livell għoli ħafna. Nistqarr li ħassejtin kburi f’kull attivita li tellgħet l-Għaqda tagħna matul din is-sena, għas-serjeta u l-professjonalita li jaħdmu biha l-membri f’kull sezzjoni. Nirringrazzja lill-membri ħabbrieka u b’qalb kbira għax-xogħol u l-lejalta tagħhom u lill-Ħalluqin kollha ta’ l-appoġġ tagħhom. Aħna ser nibqgħu naħdmu sabiex nkomplu nkabbru u nħarsu l-patrimonju tagħna l-Ħalluqin, l-wirt mużikali u nkomplu nfittxu li nagħmlu dak li hu ta’ ġid għar-raħal kollu tagħna.

Il-festa għandha tkun okkażjoni fejn kulħadd jifraħ fl-okkażjoni tiegħu, iżda b’għan wieħed, dak li nagħtu ġieħ lill-Kbir Appostlu Patruna tagħna Sant’ Andrija.

VIVA SANT’ ANDRIJA

Raymond Zammit
President

TIFĦIR LILL-BANDA ĦAL-LUQAIJA
Li ġġib l-Arma u l-Isem SANT’ANDRIJA

F’dan il-jum kbir u solenni
F’dina l-festa ta’ l-Appostlu
Tifħir imorru nroddu
Lil min bil-wisq jistħoqlu.

Dik il-banda li ġġib l-arma
Ta’ l-Appostlu S. Andrija
Li f’qalbna llum tnissel
L-akbar ferħ u l-allergrija.

Bħala stilla tirrisplendi
F’din il-ġurnata l-arma tagħha
Ir-raġġi tagħha f’qalbna titfa
Biex ilkoll ningħaqdu magħha.

Dina l-arma li qiegħed insemmi
Bla xejn inġibu idejiet
Tikkonsisti, Salib, Kuruna
Imdawrin biż-żewġ palmiet.

Dina l-arma tal-banda tagħna
Biha ninsabu wisq kburin
Jekk xi Ħal-Luqi ma sellimx lilha
Ma jkunx min-nisel ta’Ħal-Luqa

Dina l-arma ġo Ħal-Luqa
Ta’ bil-fors iġġiblek għira
Arma oħra ġo pajjiżna
Ħdejn ta’ l-Appostlu hija żgħira.

Għaliex b’dik l-arma ta’ l-Appostlu
Li hemm fil-fidi tal-magħmudija
Lil kulħadd immorru nuru
Li aħna ulied ta’ Sant’Andrija.

Dana l-isem ta’ din il-banda
Fost l-oħrajn huwa l-aħjar
Huwn l-Isem ta’ Sant’Andrija
Ta’ Ħal-Luqa it-Titular.

Viva ngħidu ‘l Qaddis tagħna
Il-Kbir Appostlu Sant’Andrija
Viva dejjem dik il-Banda
Li għalih hija msemmija.

Bir-raġun o Banda tagħna
Miegħek nibqgħu mgħaqudin
Għax il-kbir Ismek S. Andrija
Huwa l-għaxqa ta’ Ħal-Luqin.