Mro. Antonio Miruzzi

///Mro. Antonio Miruzzi
Mro. Antonio Miruzzi 2018-01-01T23:10:59+02:00

a miruzziIs-Surmast Anton Miruzzi kien magħruf ma’ Malta kollha bħala bniedem smart u bħala surmast li fil-ħidma mużikali tiegħu dejjem għamel unur lil pajjizu. Huwa kien magħruf ma’ Malta għad-direzzjoni tiegħu u b’mod speċjali x-xogħol għal banda u anke għall-orkestra. Ħafna xogħol tiegħu huwa kitbu barra minn Malta fejn ġie mfaħħar u mgħoti ċertifikati u premjijiet. Ċertifikati li huma dokument li jibqa’ bħala rekordju anke wara l-mewt ta’ l-individwu. Fil-ħajja ta’ Miruzzi nsibu ko-inċidenza ma’ surmast kbir Taljan, Giuseppe Verdi. Dawn it-tnejn twieldu fl-10 ta’ Ottubru pero’ Miruzzi fl-1867 (54 sena wara Verdi).

It-tfulija ta’ Anton ma kinitx feliċi ħafna għax tilef lil ġenituri tiegħu ta’ eta’ żgħira. Fl-1873 iċ-ċkejken Anton kellu jissieħeb fl-orfni tal-Belt. Ta’ 17-il sena id-Direttur ta’ l-Ordni intebaħ bil-ġibda u t-talent tiegħu lejn il-miżika. Id-direttur hawn bagħat lil A Miruzzi jistudja l-Italja.

Avolja mhux matur fil-kompożizzjoni mill-ewwel Miruzzi mhedd idejh. Pero’ l-ewwel suċċess fil-karriera mużikali tiegħu ġie fl-1892 meta ikkompona “Una Sinfonia” li għalkemm mhux xogħol twil ħafna pero’ poġġa lil Miruzzi futur sabiħ.

Karriera Mużikali

Peress li l-ambizzjoni tiegħu kienet li jitla’ jidderieġi huwa kien ġie imwebbel biex jimbarka fuq vapur navali bħala mużikant, bil-ħsieb sintendi li jilħaq surmast meta jirtira l-band master. Dak iż-żmien kien Bartolo band master u hawn il-ħsieb fallielu. Meta Bartolo wasallu ż-żmien biex jispiċċa talab sabiex iġeddulu 3 snin oħra. Din it-talba qalaha u 3 snin għal Miruzzi kienu twal wisq biex jistenna u għalhekk reġa’ ħalla l-vapur wara biss ftit xhur.

Il-Maltin f’Tuneż semgħu b’A Miruzzi u bagħatu jitolbuh biex jitla’ Tuneż u jagħqdilhom Soċjeta’ Mużikali. Il-ħsieb għoġbu u wara ftit ġranet hu u l-mara kienu Tuneż. L-għaqda ġiet iffurmata u kibret sakemm dan dam Tuneż. Fis-6 smin kollha f’Tuneż il-mara tas-surmast Miruzzi ma setgħetx tidra u għamlet f’qalbha u hawn flimkien kellhom iħallu Tuneż u jerġgħu lura Malta.

Miruzzi f’Malta

Dawn kienu wħud mill-postijiet li A Miruzzi kien direttur u anke fejn dan is-surmast ħalla kwantita’ kbira ta’ xogħol mużikali. Baned li tagħhom kien surmast: San Andrea, Luqa; Leone-Għawdex; Stella Maris, Sliema; San Ġużepp, Ħamrun; N. Isouard, Mosta; Pio X, Ħal Lija; Beland, Żejtun.

Ta’ 50 sena, fl-1917, huwa ġie wkoll maħtur direttur ta’ l-Orfni fejn aktar minn 40 sena qabel kien qatta’ tfulitu ma’ tfal oħra orfni bħalu.

muzika a miruzziDin hija lista ta’ xogħol tas-surmast Miruzzi: Una Marcia Sinfonica, Serenata għal 2 mandolini u kitarra, Polka “Cecil” dik inkitbet meta Miruzzi kien Tuneż; Valzer “Sola e Mesta”; Valzer ieħor “Mille Baci”; Marci “Cuore”, Marcia “Vita Musicale”, Marcia “La Bizarra” u “Inno Trionfale dei Scioperino” u marcia oħra “Zoe”. Ta’ dawn il-kpmpożizzjonijiet kollha Miruzzi għandu ċertifikat mill-Italja għax il-biċċa l-kbira minnhom ġew komposti hemmhekk.

Ħafna mill-Irħula li semmejt aktar ‘il fuq gawdew is-sbuħija tal-pinna melodjuża tas-surmast. Dawn huma: Ħal Lija – Innu lis-Salvatur; Ħamrun lil banda San Ġużepp – Innu San Gejtanu; Birkirkara ta’ kull sena idoqqu innu marċjali tas-surmast Miruzzi; Ħal Luqa lill-Banda Sant’ Andrija – l-Innu tal-Banda li jindaqq kull darba li din il-banda tesegwixxi xi programm mużikali. Barra dan l-Innu din il-banda għandha ukoll Marcia Sinfonica, Marcia “Mascherita” u sett ta’ 14-il marċ funebri li jindaqqu meta din il-banda tieħu sehem fil-purċissjoni tal-Gimgħa l-Kbira. Barra dawn hu ħalla wkoll xi marċi brijjużi.

Heffa għal-Kitba tal-marċi

Għal marċi brijjużi, balladi u anke funebri, Miruzzi kellu ħeffa kbira. Darba waqt li hu kien qed jieħu kafe’ f’ħanut il-Belt ġieh motiv f’rasu. Hu talab biċċa karta lil waiter u ħażżeż dan il-marċ fil-ħanut stess.

Il-marċi għal Miruzzi kienu qishom il-kanzunetti għal Schubert. Huwa ferm impossibli li wieħed isemmi l-marċi tiegħu kollha għax dawn ġew bħax-xita.

Fl-1929 ta’ 52 sena s-surmast Anton Miruzzi kien għadu jmur jidderieġi l-banda Beland taż-Żejtun. Ħafna drabi s-surmast raqad fil-każin taż-Żejtun peress li t-trasport ma kienx komdu bħal-lum.

Imġiegħel biex jirtira mill-mużika minn uliedu, hu ħalla l-aħħar żewġ każini filarmoniċi, il-Beland taż-Żejtun u San Ġużepp tal-Ħamrun fl-1929 fuq raġunijiet ta’ saħtu. Fil-Banda tal-Ħamrun hu dam għal 29 sena. Hu dam 15-il sena rtirat u sena biss qabel miet huwa kien tħajjar jikteb opra, pero’ l-mewt ma ħallitux ikompliha u fl-istess xhar li twieled, Ottubru, Anton Miruzzi miet. Huwa miet fis-26 t’ Ottubru 1944.

Il-funeral kien sar il-Ħamrun fejn rappreżentanti tal-każini fejn hu kien serva ħadu sehem għall-aħħar tislima lil ex-surmast, ta’ kwantita’ kbira u kwalita’ oriġinali, ta’ melodiji brijjużi, is-surmast Anton Miruzzi.

Dan huwa artiklu ta’ Mro Michael Chircop li deher fil-gazzetta “In-Nazzjon Tagħna” tas-26 ta’ Jannar 1972.

TIFĦIR LILL-BANDA ĦAL-LUQAIJA
Li ġġib l-Arma u l-Isem SANT’ANDRIJA

F’dan il-jum kbir u solenni
F’dina l-festa ta’ l-Appostlu
Tifħir imorru nroddu
Lil min bil-wisq jistħoqlu.

Dik il-banda li ġġib l-arma
Ta’ l-Appostlu S. Andrija
Li f’qalbna llum tnissel
L-akbar ferħ u l-allergrija.

Bħala stilla tirrisplendi
F’din il-ġurnata l-arma tagħha
Ir-raġġi tagħha f’qalbna titfa
Biex ilkoll ningħaqdu magħha.

Dina l-arma li qiegħed insemmi
Bla xejn inġibu idejiet
Tikkonsisti, Salib, Kuruna
Imdawrin biż-żewġ palmiet.

Dina l-arma tal-banda tagħna
Biha ninsabu wisq kburin
Jekk xi Ħal-Luqi ma sellimx lilha
Ma jkunx min-nisel ta’Ħal-Luqa

Dina l-arma ġo Ħal-Luqa
Ta’ bil-fors iġġiblek għira
Arma oħra ġo pajjiżna
Ħdejn ta’ l-Appostlu hija żgħira.

Għaliex b’dik l-arma ta’ l-Appostlu
Li hemm fil-fidi tal-magħmudija
Lil kulħadd immorru nuru
Li aħna ulied ta’ Sant’Andrija.

Dana l-isem ta’ din il-banda
Fost l-oħrajn huwa l-aħjar
Huwn l-Isem ta’ Sant’Andrija
Ta’ Ħal-Luqa it-Titular.

Viva ngħidu ‘l Qaddis tagħna
Il-Kbir Appostlu Sant’Andrija
Viva dejjem dik il-Banda
Li għalih hija msemmija.

Bir-raġun o Banda tagħna
Miegħek nibqgħu mgħaqudin
Għax il-kbir Ismek S. Andrija
Huwa l-għaxqa ta’ Ħal-Luqin.