Mro. Michael Pulis BMus, A(Mus)LCM, ALCM

///Mro. Michael Pulis BMus, A(Mus)LCM, ALCM
Mro. Michael Pulis BMus, A(Mus)LCM, ALCM 2017-12-30T22:28:25+00:00

Mro. Michael Pulis BMus, A(Mus)LCM, ALCM – Assistent Surmast

Michael
Mro Michael Pulis twieled Ħal-Luqa fl-4 ta’ Gunju ta’ 1973 u huwa iben Nicholas u Jane nee Spiteri. Nistgħu ngħidu illi Michael ġej minn familja mużikali, fejn fost l-oħrajn insibu lil kuġin ta’ missieru, il-famuż “Maestro di Cappella” Mro. Carmelo Callus (FLCM, LRSM) u lil Mro. Epiphanio Pulis għalliem tal-mużika.

Mro. Pulis beda l-istudji mużikali mal-Banda Sant’Andrija taħt is-supervizjoni tas-Sur Carmelo Baldacchino, u fl-1986 ħareġ idoqq il-kurunetta. Huwa jdoqq ma’ diversi orkestri tal-knisja, kif ukoll ma’ diversi baned Maltin. Huwa kompla jistudja l-prattika ta’ l-istrument ma’ l-ex-solista tal-RMA u tal-Banda Sant’ Andrija, is- Sur John Calleja. Fl-1991, huwa beda jokkupa l-pożizzjoni ta’ solista mal-Banda Sant’Andrija, liema pozizzjoni għadu jokkupa sal-lum. Mro Pulis huwa ukoll għalliem tas-sezzjoni tar-ram mal-Banda Sant’ Andrija u l-Banda Beland taż-Żejtun.

Mro. Pulis okkupa għal diversi snin il-pożizzjoni ta’ solista ma’ diversi baned madwar Malta. Fost diversi xogħolijiet mużikali, huwa daqq bħala solista l-famuż kunċert “Carnevale di Venezia” fl-1995 mal-Banda Sant’Andrija.

Michael kompla bl-istudji mużikali tiegħu, kemm fil-prattika ta’ l-istrument mas-Surmast Roderick Bugeja (FLCM), kif ukoll fit-tejorija, l-armonija u kuntrapunt ma’ diversi Surmastrijiet: Mro. Raymond Fenech (FLCM), Mro. Carmelo Callus (FLCM, LRSM) u ma’ Mro Raymond Sciberras (FLCM). Fl-2000, Michael irnexxielu jikseb id-Diploma fil-prattika ta’ l-istrument ALCM mill-London College of Music, fil-waqt illi fl-2002, huwa kiseb l-A(Mus)LCM diploma fit-teorija tal-mużika mill-istess kulleġġ. Minbarra dawn id-diplomi, Michael għamel kors ta’ Bacellerat fil-Muzika ma’ Fairfax University ta’ l-Istati Uniti, fejn huwa ffoka l-istudji tieghu fuq it-tagħlim tal-mużika. Huwa ggradwa bid-degree ta’ Bachelor of Music (BMus) fl-2003.

Minbarra l-istudji tiegħu fil-prattika u t-teorija tal-Mużika, Mro. Pulis qiegħed ukoll jistudja d-Direzzjoni taħt is-supervizjoni tas-Surmast Direttur ċelebri Mro. Joseph Sammut. Minbarra dan, huwa qed jattendi kors li jwassal għad-Diploma ta’ Specjalizzazzjoni fid-Direzzjoni tal-Banda ma’ l-Istituto Superiore Europeo Bandistico ġewwa Trento , l-Italja taħt is-supervizjoni ta’ Diretturi ta’ fama internazzjonali.

Fost il-kompożizjonijiet tiegħu, insibu marċi brijjużi, funebri u arranġamenti għall-banda ta’ xogħolijiet, kemm klassiċi , semi-klassiċi u moderni.

Minbarra li Mro. Pulis huwa l-Assistent Surmast tal-Banda Sant’Andrija, huwa qiegħed jikkopa l-kariga ta’ Surmast Direttur tal-Banda Stella Maris tas-Sliema kif ukoll Assistent Surmast tal-Banda Beland taż-Żejtun.

TIFĦIR LILL-BANDA ĦAL-LUQAIJA
Li ġġib l-Arma u l-Isem SANT’ANDRIJA

F’dan il-jum kbir u solenni
F’dina l-festa ta’ l-Appostlu
Tifħir imorru nroddu
Lil min bil-wisq jistħoqlu.

Dik il-banda li ġġib l-arma
Ta’ l-Appostlu S. Andrija
Li f’qalbna llum tnissel
L-akbar ferħ u l-allergrija.

Bħala stilla tirrisplendi
F’din il-ġurnata l-arma tagħha
Ir-raġġi tagħha f’qalbna titfa
Biex ilkoll ningħaqdu magħha.

Dina l-arma li qiegħed insemmi
Bla xejn inġibu idejiet
Tikkonsisti, Salib, Kuruna
Imdawrin biż-żewġ palmiet.

Dina l-arma tal-banda tagħna
Biha ninsabu wisq kburin
Jekk xi Ħal-Luqi ma sellimx lilha
Ma jkunx min-nisel ta’Ħal-Luqa

Dina l-arma ġo Ħal-Luqa
Ta’ bil-fors iġġiblek għira
Arma oħra ġo pajjiżna
Ħdejn ta’ l-Appostlu hija żgħira.

Għaliex b’dik l-arma ta’ l-Appostlu
Li hemm fil-fidi tal-magħmudija
Lil kulħadd immorru nuru
Li aħna ulied ta’ Sant’Andrija.

Dana l-isem ta’ din il-banda
Fost l-oħrajn huwa l-aħjar
Huwn l-Isem ta’ Sant’Andrija
Ta’ Ħal-Luqa it-Titular.

Viva ngħidu ‘l Qaddis tagħna
Il-Kbir Appostlu Sant’Andrija
Viva dejjem dik il-Banda
Li għalih hija msemmija.

Bir-raġun o Banda tagħna
Miegħek nibqgħu mgħaqudin
Għax il-kbir Ismek S. Andrija
Huwa l-għaxqa ta’ Ħal-Luqin.